Algemene voorwaarden (AV) van de firma Max Wagner GmbH (www.rollink-koffer.de)

§ 1 bereik
(1) De volgende voorwaarden bevatten de uitsluitend geldende voorwaarden tussen de klant en Max Wagner GmbH, vertegenwoordigd door de directeur Maximilian Wagner, Zum Brandler Bühl 3, 82393 Iffeldorf - hierna te noemen Rollink, voor zover en voor zover deze zijn niet het gevolg van het wijzigen van individuele afspraken tussen partijen. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die worden aangegaan in het kader van de onlineshop van Rollink via www.rollink-koffer.com. Er worden zowel met particulieren als met zakelijke klanten overeenkomsten gesloten, hierna ook wel klanten genoemd. Rollink erkent geen voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van deze voorwaarden, tenzij Rollink vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan.immt.
(2) De klant erkent de geldigheid van deze algemene voorwaarden tijdens het bestelproces door op het veld Ik accepteer uw algemene voorwaarden te klikken en het ingevulde bestelformulier te verzenden.n.
§ 2 Bestelproces en contractsluiting
(1) De weergave van goederen op www.rollink-koffer.de vormt geen bindend aanbod van ROLLINK, maar slechts een niet-bindende online catalogus. Fouten voorbehouden. Alleen de bestelling door de klant is een bindend aanbod volgens 145 BGB..
(2) De presentatie van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende onlinecatalogus. Door op de knop Kopen te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelwagentje. De ontvangstbevestiging van de bestelling volgt onmiddellijk na verzending van de bestelling en houdt geen aanvaarding van het contract in.Wij kunnen uw bestelling accepteren door een orderbevestiging per e-mail te sturen of door de goederen binnen twee dagen te leveren. ROLLINK behoudt zich het recht voor deze te accepteren.n.
(3) De automatische orderbevestiging die naar de klant wordt gestuurd nadat ROLLINK de bestelling heeft ontvangen, houdt geen aanvaarding van het contractaanbod in. de instructie van de consument over zijn retourrecht in tekstvorm.
(4) De klant kan eventuele invoerfouten bij het plaatsen van de bestelling op de laatste bestelpagina identificeren en deze op elk moment corrigeren met behulp van de wijzigingsfunctie of door op de terug-functie van de internetbrowser te drukken voordat u de bestelling verzendt. De tekst van het contract wordt niet opgeslagen door ROLLINK, de klant kan deze contractvoorwaarden op elk moment via de algemene voorwaarden op de homepage openen en bekijken. De klant heeft de mogelijkheid deze AV uit te printen met behulp van de printfunctie van de internetbrowser of de betreffende website lokaal op te slaan.chern.
(5) Contracten worden uitsluitend afgesloten met de firma ROLLINK.
(6) Contracttaal is Duits.
§ 3 Prijzen/Betalingsvoorwaarden
(1) De op het moment van de bestelling op www.rollink-koffer.de vermelde prijzen zijn bepalend. Deze prijzen zijn van ROLLINK en zijn in EURO. Deze prijzen zijn brutoprijzen, d.w.z. H. inclusief het respectievelijke wettelijke btw-tarief en exclusief eventuele verzendkosten die zijn gemaakt in overeenstemming met lid 2.
(2) Levering binnen Duitsland is gratis. Voor verzending naar het buitenland rekenen wij een verzendkosten van 8,00 voor verpakkings-, verwerkings- en portokosten. Voor spoedzendingen binnen Duitsland kan een expresbezorgservice worden aangeboden tegen een exprestoeslag van 8,50. (3) De koopprijs is onmiddellijk opeisbaar na aanvaarding van de bestelling. De klant kan de betaling doen met creditcard of Paypal.n.

§ 4 Levering, deellevering, eigendomsvoorbehoud
(1) Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit het magazijn van ROLLINK of een van haar leveranciers op het door de klant opgegeven afleveradres.
(2) Ons doel is om de bestelde goederen zo snel mogelijk na ontvangst van de bestelling naar de klant te verzenden. In de regel ontvangt u de goederen binnen 4 werkdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
(3) ROLLINK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de klant redelijke deelleveringen te doen. De klant maakt hiervoor geen extra kosten.
(4) De goederen blijven eigendom van . Bij commerciële transacties wordt de eigendom van het gekochte artikel pas overgedragen na ontvangst van alle betalingen uit de lopende zakelijke relatie met de klant.

§ 5 annuleringsvoorwaarden
herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Max Wagner GmbH, Zum Brandler Bühl 3, 83292 Iffeldorf, Tel: 089-209 407 43, Fax 089-209 674 23, e-mail: info@rollink-koffer .de) een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping
Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U beschikt over de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contractMeta Handelsgesellschaft mbH, Infanteriestrae 8, 80797 München te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Voorbeeld herroepingsformulier:

Aan Max Wagner GmbH, Zum Brandler Bühl 3, 82393 Iffeldorf, tel. 0176-61319930, e-mail. Info@rollink-koffer.de

– Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam consument(en):
– Adres consument(en):
– Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)
– datum

_______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

5.1 14 dagen retourrecht

Bij ROLLINK geniet u naast het wettelijke herroepingsrecht ook van 14 dagen ROLLINK retourrecht. U kunt de ontvangen goederen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden retourneren door de goederen te retourneren. De deadline gaat in zodra de goederen zijn ontvangen. Het retourneren is in ieder geval voor onze rekening en risico. De retour moet worden gestuurd naar:

Meta Handelsgesellschaft mbH, Infanteriestrae 8, 80797 München

5.1.1 Gevolgen retourneren

In het geval van een effectieve terugkeer, moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd en moeten eventuele voordelen worden ingeleverd. Bij bederf van het artikel en voor gebruiksdoeleinden (bijvoorbeeld gebruiksvoordelen, geen of beschadigde originele verpakking) die niet of slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde staat kunnen worden geretourneerd, dient u ons een vergoeding voor de waarde te betalen. Als u nog niet zeker weet of u de goederen wilt houden, behandel de goederen dan zoals u normaal zou doen in een winkel. Aan verplichtingen tot terugbetaling van betalingen moet binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u met de verzending van de goederen of het retourverzoek, voor ons met de ontvangst.

5.1.2 Opmerkingen over de verwerking van retouren

Voorkom schade en besmetting. Stuur de goederen indien mogelijk naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.

5.2 Uitsluiting/vervallen van het herroepingsrecht

Volgens Section 312g, lid 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek bestaat er geen herroepingsrecht voor overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op maat zijn gemaakt aan de persoonlijke behoeften van de consument en het verstrijkt voortijdig voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending als hun verzegeling na levering is verwijderd..
§ 6 Garantie:
(1) Voor alle artikelen geldt de wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Veel artikelen hebben een apart genoemde, uitgebreide fabrieksgarantie.
(2) Voor een groot aantal van de artikelen die in deze online shop worden aangeboden, wordt naast de wettelijke garantie van 2 jaar een fabrieksgarantie verleend tot 3 jaar, in veel gevallen tot 5 jaar. Als er schade optreedt binnen de verlengde garantieperiode, zorgen we voor reparatie, zorgen we voor een vervangend artikel of betalen we de aankoopprijs terug. De garantie dekt geen schade door normale slijtage of verkeerd gebruik. De geldende verlengde garantietermijnen staan uitgebreid vermeld in de productbeschrijvingen. De garantie gaat in op de datum van levering. De factuur dient als bewijs van garantie of aankoop. In het geval van een garantieclaim, gelieve een kopie van de originele factuur bij de verzending te voegen en de goederen te sturen naar: META Handelsgesellschaft mbH, Infanteriestraße 8, 80797 München
(3) Ook na het verstrijken van de garantie staat ons serviceteam altijd tot uw beschikking om een snelle oplossing te bieden voor eventuele reparaties.
§ 7 Aansprakelijkheid
ROLLINK is alleen aansprakelijk voor andere schade dan schade aan leven, lichaam en gezondheid als deze het gevolg is van opzettelijk of grof nalatig handelen of verwijtbare schending van een wezenlijke contractuele verplichting (zogenaamde hoofdverplichting, d.w.z. een dergelijke verplichting waarvan de nakoming is essentieel voor de goede uitvoering van het contract alleen mogelijk gemaakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen) door ROLLINK of zijn plaatsvervangende agenten. De bepalingen van de Wet productaansprakelijkheid blijven onaangetast; Bovendien blijft de aansprakelijkheid voor het frauduleus verzwijgen van een gebrek, voor een uitdrukkelijk gegarandeerde kwaliteit en voor persoonlijk letsel onbeperkt. Als ROLLINK door lichte nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is de verplichting tot vergoeding van materiële schade beperkt tot de typisch voorzienbare schade.t.
§ 8 Gegevensbescherming en slotbepalingen
(1) Voor gegevensbescherming verwijzen we naar onze Gegevensbescherming
(2) Indien een bepaling van dit contract ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract. De relevante wettelijke bepalingen zullen van toepassing zijn in de plaats van de niet-effectieve bepalingen.
(3) Voor overeenkomsten met geregistreerde handelaars is Iffeldorf de bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering, met dien verstande dat Rollink ook het recht heeft om de vestigingsplaats of het filiaal van de klant te vervolgen.
§ 9 Promotievouchers inwisselen
Actievouchers zijn waardebonnen die u niet kunt kopen. Ze worden door ons uitgegeven in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur.
Het inwisselen van actievouchers is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
(1) Elke voucher is alleen geldig voor de opgegeven online shop, de bij uitgifte aangekondigde periode of een specifieke actie. Een verlenging of overstap naar een andere campagne is niet mogelijk.
(2) Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld. Meerdere actievouchers kunnen niet worden gecombineerd.
(3) Individuele merken kunnen worden uitgesloten van de voucheractie. Wij wijzen u hierop in de beschrijving van de betreffende voucher.
(4) De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Als het voucherbedrag niet volledig wordt opgebruikt of de service niet volledig wordt gebruikt, wordt het ongebruikte verschil verbeurd. Restitutie of contante betaling is niet mogelijk.
(5) Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.
(6) Actievouchers worden niet contant uitbetaald.
(7) De actievoucher kan niet aan derden worden overgedragen.
(8) De actievoucher wordt niet terugbetaald als goederen geheel of gedeeltelijk worden geretourneerd, op voorwaarde dat de actievoucher is uitgegeven als onderdeel van een reclamecampagne en er geen tegenprestatie is geleverd.
(9) Als u een actievoucher voor uw aankoop heeft gebruikt, behouden wij ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs van de goederen die u houdt in rekening te brengen als de totale waarde van de bestelling door uw annulering onder de respectieve waarde van de actievoucher daalt.t.
§ 10 Toegang tot het online platform van de EU voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Vanaf 15 februari 2016 zal de Europese Commissie een platform bieden voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling in eerste instantie te beslechten zonder tussenkomst van de rechter. Het platform voor geschillenbeslechting is bereikbaar via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij streven ernaar om eventuele meningsverschillen die voortvloeien uit ons contract in onderling overleg op te lossen. Daarnaast zijn wij niet verplicht deel te nemen aan een arbitrageprocedure en kunnen wij u helaas geen deelname aan een dergelijke procedure aanbieden.

Betaling op factuur en financiering
In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij aankoop op rekening en aankoop op afbetaling aan als betalingsoptie.
Houd er rekening mee dat Klarna-factuur en Klarna-aankoop op afbetaling alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat betaling in elk geval aan Klarna moet worden gedaan.

Klarna factuur
Bij aankoop op rekening bij Klarna krijg je altijd eerst de goederen en heb je altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier.
De online winkel rekent een toeslag van EUR 0,00 per bestelling bij aankoop op rekening bij Klarna.

Klarna aankoop op afbetaling
Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag (maar minimaal 6,95) of onder de voorwaarden die anders vermeld staan bij het afrekenen. Meer informatie over Klarna-aankoop op afbetaling inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediete
denk je...?Vind hier.

Privacyverklaring

Klarna controleert en evalueert uw gegevens en wisselt, indien er een gerechtvaardigd belang en reden is, gegevens uit met andere bedrijven en kredietinstellingen. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacybeleid. behandeld.

Max Wagner GmbH
Directeur: Maximilian Wagner

Naar de Brandler Bühl 3
82393 Iffeldorf

Telefoon +49(0)176-61319930
Fax. +49(0)8856-933079
E-mail: info@rollink-koffer.de

Handelsregister: HRB225043 / Arrondissementsrechtbank Weilheim

BTW-ID-nr. DE 305672351 / fiscaal nummer: 119/132/11105